Top Article

Home Page आव नुजायैफोरखौ Categories आव थांना फरिनो हागोन

Aabir Emagazine

फानदायसुलि रजि

____________________________
लिरगिरि
सत्यजित खुंगुर
____________________________

रजि नोंनि गोजोन्नायाव
मादि गोसो खहाबदिया !
दं नोंनि मिनिस्लुनायनि आन्दोयाव
फानदायसुलिनि बेमा जे !

नों थायो गौवाहाटि सोहोराव
आं थायो गामिआव।
नों माब्लाबा सिरियाखानायाव
माब्लाबा सिनेमा ह’ल आव
माब्लाबा पलटन बाजाराव
आरो माब्लाबा सपिं मलआव।

फेचबुकनि रिलेस्वनसिप स्टाटाचआव
माब्लाबा सिंगल
आरो माब्लाबा अपेन रिलेस्वनचिप

ह्वाटच आप, हाईक अराय मुखुब
आंखौ खौरां लानो गैया नोंहा सम,
कल थुब्ला माब्लाबा इंगेज
आरो माब्लाबा फिनो
‘आं क्लासआव दं उनावहाय कल खालाम !’

आनजात जोबखांनायनि उनावबो
थायो नोंहा कमपिउटार क्लास
आरो स्प’केन इंग्लिस क्लास
रजि नोंनि आखुआव
गोसो आंनि आयनानि समान बायनांबाय,
बिखायाव सख’ हायै दुखु सैनांबाय,
थमेन्नाय गलाब बिबाराबो
सिरियै बारस्रा रोंला,
दिनै एसे गाबोन एसे
रजि नों सिरि सिरि थगायलांबाय आंखौ !
Aabir Emagazine

उन दाहानि जोंब्लावनाय अर

____________________________
लिरगिरि
 भुपेन्द्र नाथ बर'
गोर, बरपेटा
____________________________
“आफा, दिनै हाथाइनिफ्राइ लेखा बहि लाबोफा। क्लास ज’नाया सान जिआनो जालांबाय दासिमबो लेखा गांसे गैया, जिख्लाबसे बही गैया”। थाखो गुनि देवना बारनाय सोरजिमाया मोसौ ग’लि सिबै सिबै गस्लुनाय हासिब खाथिखौ सोना बिफाखौ बुङो।

“आफा आंनोबो गस्ला-पेन्ट लाबो नांगोन। फरायसिलआव आंबो जिराब-जिथाब गस्ला-पेन्टखौनो गानलांबाय दङो”। थाखो बायाव फरायनाय फिसाज्ला सुबुंसाया बिफा मेल’ रामानि साखाथियाव जिराय फैनानै बुंफैबाय। अब्ला मेल’रामा दुब्लिआव मोसौ हालिसेखौ दोनदाल होनानै फैना दैख’राव आथें-आखाइ सुनानै सिथ्ला ख’नानि थाइजौ बिफां सिङाव औवा मुरानि बन्थ फोजोंनानै दोननाय अराव जिराय फैदोंमोनल’।

मेल’रामा क्लाच ज’नायखौ मोनथिदों। नाथाइ दिनै राहा गोथे बियो। गां फुजानाय दाउ बाइदि जुब्रा। बिफा बाइदियै फिसाफोरनो लेखा-बहि, ज’रासे गस्ला-पेन्ट होनाया बिफानि मावनां हाबाफारि। दिनै गोसोनि साननाय बाइदि मोनफ्रोम मावथायखौनो फोलोमनो हाया बियो। फारसेथिं नायब्ला फारसेथिं थालाङो। बुंनो थांब्ला माइरं मुथानै जथायनायानो साद-जार्ला। बैसागु दाननि एम्बुआनो गाबस्लाबनो मोना, उदैयासो गाबग्रोयो। साब्रै सोद्रोमानि फिसा न’खरखौनो खाराव-माराव मावब्लाबो फलोमनो हाख’वा। दिनै रुंगलांनाय बिमा-बिफानि महर-मुस्री, बोसोन बुंफोरथिफोरा रेदें-रेदें गोसो खंसालिआव समबिखांदों। गोदो बिमा-बिफानि आमोलाव दाखुरा-दाखुरा बेखौ नागौ, बैखौ नांगौ होननानै हुमखि होबायना रां बिनानै लाङोमोन। हराब्ला माइहुंनिफ्राइ माइखौनो बरननानै फानहैग्रामोन। बाराखौ मा बुंनो मावा दांङा थावनाय ओंख्रि नङाब्ला थोरसि-लथाखौनो बहाबा ज्राव गारहरग्रामोन। गोसो बाइदियै गग्रानिफ्राइ दाउखौ हमना लाबोनानै सिथारसे सिथारना, गोदासे गोदानानै बिमा जायब्रेंखौ हुमखि होयै होयै संनो होयोमोन। नाथाइ दिनै गाव बाला गुदुंआव गानानै हारसिं न’खर बेंना मा हालोदाव गोग्लैखो ? फिसा सानैनो लेखा-बही होनो हाया, जोंगा-मागा गाननाय-जोमनाय होनायाथ गोजाननि खोथा, थि समाव फरायसालिआव थांनोनो जि-जोम होनो हाया। हनै मागो बैसागुआ बारग’ लांबाय, सौराय-फिथाखौनो फिसाफोरिन थाखै जोथोन लानो हायाखिसै। मालायिन फिसाफोरा रंजाबाजाब्ला आंनि फिसाफोरनि गोसोआव दुखिन निजोरा बोहैयो। हाय ! आंनि जेथो संसार, माब्लादि सोरांगोन आंनि अमबासि हर। जानो हागौ बे उजियाव खोमसि हर जोबनायिन माब्लाबाबो फेरेंगा दाउआ मेथाइ रोजाबनाय नङा। दासो मोनदांदों आं संसारनि जेथो बेन्दोंआव बोनस्रो जानानै। हाबा जायालासै बोराइना गुरग’ लांनायानो मोजां नंमारगौमोन।

दैथुन सिखारनाय आजोला सेंग्रा बैसोआव खमथ’ बायगर जावलिया नङामोन बियो। मा बुंनो दिनै गावखौनो गाव लाजिखाङो। हायलु लु रुम्बां बां, गुफुर गावदां, बिखा फान्दां, नायनो मोजां, लावज्रि-लावज्रि आसि मिजि, रिथ-रिथ हाथाइ फारि, मद’ मद’ औवा मेवाइ आदै, साफ्रे-सुफ्रे मोज्लाय जान्जि नुनानै फसायदोंमोन बै सिख्लासाखौनो थाखो दाइनाव फरायफुनायावनो। मोनफ्रोमबो बिदिन्थायावनो बिनिल सिमां, रजेनि सिमां लेखा-फरा फरायनो गारनानै बिमा-बिफानि बोसोनखौ हेव खालामनानौ बिनिनो खिबु-खिबु उन उन गिदिंथिंदोंमोन। बै बिलिआव जेबो उन सिगां साननायनि सम गैया। बिनि महर-मुस्रीखौ नुब्लानो गासै जानाय-लोंनाय बावगारजोबलाङो। बिदि गिदिं फानायावनो फानायावनो थाखो दाइननि देवना बारिआवनो राइजोनि बान्दोआव नांबाय। अब्ला मा खालामबावनो बिमा-बिफायाबो फिसानि गोजों मिजिंखौ जोगारनानै बिहामजोनि न’आव गोसो बायलुङै जुलिनि खुबेराखौ लांनांगौ जाबाय। दानिया मा जाबावखो ? हालाव थांफेरा मैयाव थांफेरा गोरलै बैसोनि संसारा खुदियाफोरनि आमाइ-जुमाइ गेलेनाय बाइदिसो जाबाय। दिनै बिसिनो गाननाय-जोमनाय, फोननाय-देलायनाय नांगौ। गामोन बिसिनि बेराम-आजोर, फार्सेथिं जानाय लोंनायनि .......... जौसे मोनसे जेथो। बहा मोनगोन! हिन्जाव मोनियाव बिमा-बिफाया गावसोरनो दुखु-जारला सहायनानैब्लाबो फिसायानो मोजां जाथों साननानै जा नांगौ बिखौनो होदोंमोन। दा नाथाइ बिमा-बिफाया उदाङै हगारसारना होलिया। गावनि बिसिनो गाननाय-जोमनाय देलायनाय होनाया, बेराम-आजोर नायनाया बिसाइनि बिबान। बिसिआ नांगौखौ मोनिआव सानफ्रोमबो खुद्रियो, सानफ्रोमबो नाज्लायो। अननायनि फिथिखा लुफावनाय समाव सानसे नुवाब्लानो थानो हायामोन। दा नाथाइ बिसिनि मोखांखौनो नुब्लानो खें मोनखांग्रा जाबाय। दासो खोरमे खोरमे उन दाहानि अरा जोंब्लाव खांदों। मानो अबथिरा जुलि लाफ्लांखो ? दिनै थफिहांनाय बिबारावनो अबथिरा गुनजेर अरबाय। जेसेनो सानस्रियो लैथोमा एसेनो गुथाल फाख’ना बुलोमो। हाय! खाफाल बेनो बालाहामा गुदुं संसार ?

बोथोर थांदों खोन्दो-खोन्दो, बैसो थांदों हालो-दैलो। मिथिंगानि नेम बाइदियै बिसि हाइलुआ सानसे बिमा जानो ओंखारबाय। थि समावनो नारा-नाथा बिमा जानो जुजिदों बियो। नाथाइ फुमनिफ्राइनो सोरां जाफिन जासिम बिमा जानो नाजाब्लाबो हायाखिसौ। मानसिआसो थैहां-बरबहां जालाय लांबाय। राहा गैयिनि डाः बिलिफां नार्जारिखौ आथुर-बिथुर लायब्रबबाय। डाःनार्जारिया नायबिजिरसे नायबिजिरनानौ आखाइ दैखांबाय। “आं राहा गोथे नोंथां, बे केचखौ सिजारिंसो खालामनांगोन। नोंथांङा थाबैनो गुवाहाटीसिम लानानै थां। नङाब्ला बिमा-फिसा सानैखौबो मोननाय नङा”। ड: नार्जारि बिथांङा गुवाहाटीसिम रेफार खालामना लिरनानै होबाय। बिसाइ मेल’रामा मा खालामगोन मा मागोन जाबाय। आखाइआव गरसे रां गैया। गामिआव बैनियाव-बिनियाव नायिगरथिंङो, जेरावबो मोना। राहा गैयिनि गायनाय हाखौनो बिघानै ज्राब फानबाय। आथुर-बिथुर थांनानै गामि खाथिनि हसपिटालाव एम्बुलेन्चखौ लानानै फैहैबाय। गामिनि बिबाजै सोमोन्दोनि सानै आरो न’सुंसेरनि बिदा सोमोन्दोनि मेरगमखौ लांफाबाय। बिबाजै सानैया गाड़ी सायावनो बुंलांबाय थाबाय- “हाबाब! उन्दै गथ’, मा जागोन ग’साइआसो मोनथिसिगै?!”

हाइलुखौ गुहाटीनि नारसिं हमाव एदमिचन होबाय। दा मोनाबिलिनि स्नि रिंगायावनो सिजारिं जासिगोन। उसु-खुथु खेंखुद-खेंखुद समखौल नेबाय दं। समा सेकेण्ड, मिनिट, घन्टा बिरग’नानै स्नि बिलिआव आगान होबाय। हाइलुखौ अपारेचन थियेटाराव लांबाय। हाइलुआ गिनानै गाबबाय बायदों। बिबाजैफोरा बुंदों – “दागि आगै दागि गोसोआव बोलो ला।"

गासैबो अपारेसन थियेटारनि दरखं मोखांङाव उसु-खुथु नेगासिनो दङो। जेसेनो समा एसे एसे दावखोनो हमदों एसेनो बयनिबो गोसोआव गिनाय आरो समखि खांनायजों मोखांङा दाउखा खिलादों। से घन्टानि उनाव डाः बराया फैनानै बुंफैबाय- “पेसेन्चआ सिरियाच बिमाखौ लाखिब्ला फिसाया थैगोन आरो फिसाखौ लाखिब्ला बिमाया थैगोन। ब्लाडबो नांगौ थि समाव ब्लाडमोनाब्ला बिमा-फिसा सानैबो थैगोन। गोख्रै ब्लाड लायदो”। गासैनिबो मोखांङा लाहाखि जासिनबाय। आथुर बिथुर ब्लाड नागिरबाय। ब्लाड बेंकनिफ्राय ब्लाडखौ लाबोनानै नार्चनो होफैबाय। डाः बराया थामिज मिनिटसोनि उनाव फैनानै बुंफैफिनबाय- “जेबो सिरियास जानो गोनां गैलिया, नरमेलाव फैबाय। नाथाइ एसेबां नाजासेआवबो गथ’ खौ लाखिनो हायाखिसै गथ’आ हौवासामोन”। बिदि बुंनानै गावनि सेम्बाराव हाबहैबाय। अब्लासो बयबो गोजोननि हां गोलाव बोयो।

बे बाइदिनो सान स्निनि उनाव सौघरी नारसिं हमनिफ्राय रिलिस जाबोयो। दानिया न’ आव फैनानै न’खर बेंनायनि थाखै हालाय-हाफाय। बिघाबा हाया बिघानै फाननानै थाबाय बिघाथामल। गोलोमदै फसर फसर बोलो होहाब-होहाब मावथाब्लाबो थोआ-लोमा जासिनबाय। खाम्ला-खुम्ला मावथिंला बायनो हमबाय। मालायनि हाखौनो आदि थिखाबो मावनो लाबाय। थेवबोनो थोआ थोआ अरदाबाव अर जोंङा जोंङा। जेसेनो बोथोरफोरा बाबेन लांदों एसेनो न’खरनि जेंनाया दिनै एसे गाबोन एसे बांबोदों। जिराव-जिथाव सान्दुंआव बिखुं लामनानै बिखुंङा जिलांब्लाबो खबनै ओंखामखौनो जोथोन लानो हाख’वा हाख’वा जालांबाय। दिनै बिमा-बिफा रुंगलांनाया बोसोर थाम बिरग’ लांबाय। बिमा-बिफा गैयिनिफ्राय गासैबो गिलिर बिबाना गावनियावनो गोग्लैजोबबाय। गोबां बाथ्राखौ सानै सानै बियो दिनै समख्रुइबो बोरायसिन्दों। गिबि फिसाज्लाया नारसिं हमाव मुलुकनि बिखाखौ नुस’यिआवनो गोमोर लांनायनि उनाव सासे फिसा हन्जाव आरो सासे फिसा हौवा मोनबावदों। दा बिसोर सानैखौनो रोंफोद-राफोद खालामनो हागौना हाया साननांगै खोथा। थेवबो बियो दिनै जोंनाय औवा मुरा बन्थनि अराव ज’नानै समाय लांदों – “जायखि-जाया राहाजों फिसा सानैखौ गावनि गाव आथेंआव फसंगोनखि फसंगोन”।

“नै जारै बिफा, हाथाइआव थांनो नागिरनाया अरावलाय मा जथाबबाय थाखो ? गोख्रै थांना फैनानै बै गब्लंनाय उखुमखौ बाथि फैदो। अखा बांखानि दिन फैदों, दानो फाहामना लाखायाब्ला थांनाय बोसोरनि बाइदि निन मोननाय नङा”। अब्लासो मेल’रामा सानस्रिनि गोथौ लैथोनिफ्राइ सिखार बोयो। बिसि हाइलुआ आखाइआव गंसे जलंगा आरो बाजि रांनि नट गांसे होफैयो। मेल’रामा जलंगा आरो बाजि रांखौ लानानै सानदों – “हाबाब! बे बाजि रांजों मा मोनगोन? न’खरनि नागौ बेसाद बायगोनना फिसाफोरनो लेखा बही, गस्ला-पेन्ट बायगोन ? गोसोआव दाजाव दानख’ सोंथिनि फिन नायगिरनानै हाथाइआव आगानसे आगाननै आगान सुरलांबाय ...............।
Aabir Emagazine

धोरोमखौ लानानै फोथायनाय आरो खाना फोथायनाय

____________________________
लिरगिरि
  रितस् राज
बागसा
____________________________

धोरोमखौ लानानै फोथायनाय आरो खाना फोथायनायखौ सावरायनायनि सिगां फोथायनाय आरो खाना फोथायनाया माखौ बुङो बेखौ मिथिग्रोनाया जोबोर गोनां। जाय बाथ्राखौ मानिनानै लानो हाथाव बान एबा जुगथि थायो, गनायनानै लानोथाखाय जेबो गोनो-गोथो एबा बेले-बेजे साननाया गोसोआव जाखां फैया बेखौनो फोथायनाय होनना बुंङो आरो बेनि उल्था जायोब्ला बेखौ खाना फोथायनाय बुंङो।

धोरोमखौ लानानै फोथायनायः

बुहुमनि गासिबो माहारिनि गेजेरावबो धोरोमखौ लानानै बायदिसिना रोखोमनि फोथायनाय दं। धोरोमखौ लानानै फोथायनायनि नेरसोनखौ जारिमिननि बिलाइआव रोखा रोखा नुनो मोनो। बेफोरनि बिदिन्थफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबाय।

आहमनि लामोलाव शक्ति राणी फुलेस्वरीया दुर्गा फुजायाव बोलि होनाय जीब-जुनारनि थैजों बैष्णबफोरनि खाफालाव जबरदस्ती जेब्ला फोथा फुननानै होयो, आब्ला मवामरीया बिद्रह जानायखौ जारिमिन फरायसुला बयबो मिथिगौ। बे बिग्रायनाया जादोंमोन गावनि धोरोमखौ थांगोन होनना फोथायनायनि जाहोनाव जानायखौ रोखा हमदां होयो।
बृटिछ चरकारनि आमोलाव भरतारि सानथ्रिफोरनो एनफिल्ड राइफल मुंनि मोनसे सिलाइ दावहायाव बाहायनो होदोंमोन। बे सिलाइनि त’ताखौ मोसौ आरो अमानि मेजेम गलायनायनानै बानायनाय होननानै बिसोरनि गेजेराव आराव जादोंमोन। बेत’ताखौ हाथायजों अरखनांगौ जानायलाय हिन्दु आरो मुसलमान सानथ्रिफा गावसोरनि दोरोमखौ थांगोन होनना फोथायनायनि थाखाय बिग्रायखांदोंमोन। चिपाही बिद्रनि बबे मोनसे जाहोन होननानै जारिमिन लिरगिरिफोरा बुंलांदों।

जाय समाव मक्कानि मानसिया आल्लानि अनगायबो गोबां मोदाय-मोदायजोफोरनि सानथ्रहायै मुसुखा फज’नानै सिबियोमोन, बे समाव इसलाम धोरोम फसंगिरि हजरत महम्मदा बेव थांनानै फोसावनो हमोदि आल्लानि अनगायै गुबुन मोदाय गैया, मक्कानि गासैबो मोदायानो नंखाय मुसुखाफोरखौ सारखार खालामनांगौ। महम्मदनि धोरोमखौ मोजोमसे मानसिया नाजावदोंमोनब्लाबो करछानि सासनगिरिफ्रा सैयैखाय महम्मद आरो बिनि सेलाफोरखौ सिथारनो नागिरदोंमोन। जायनि थाखाय महम्मद आ खारखोमानो गोनां जादोंमोन।

जीशुखृष्टआ जेब्ला इहुदिफोरनि गेजेराव खृष्टान धोरोम फोसावो, अब्ल इहुदिफोरनि गेजेराव खृष्टान धोरोम फोसावो, अब्ला इहुदिफोरा गावसोरनि धोरोमखौ थांगोन होनना साननानै जिशुखौ सिथारदोंमोन।

सावरायनाय जारिमिनारि जाथायफोरा सोमजिदोंमोन गावबा गावनि आंगो धोरोमनि सायाव थानाय फोथायनाय आरो गावनि आंगो धोरोमआ गुबुङ धोरोमनि गोहोमाव गोमालांगोन होनना साननायनि जाहोनाव।

धोरोमखौ लानानै खानाफोथायनायः

धोरोमखौ लानानै सुबुंनि गोसो मेलेमाव जाबायदि फोथायनाय दं, बे बायदिनो बायदि रोखोमनि सानथ्र हायै खानाफोथायनायबो जों जोंनि समाजाव थानायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौनो सुंदयै गाहायाव सावरायनो लानाय जाबायः

धोरोमारि खाना फोथायनाया बुहुमनि गासैबो हारि एबा माहारिनि गेजेरावनो हाबसोनानै दं। बेनिफ्राय लेखा गोरों एबा रोङै सियान एबा जाम्बा रावबो सुबुंआनो बारगनो हायाखै। नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि धोरोमारि खाना फोथायनाया सुबुं माहारिनि गेजेराव थानाय फोथाय लायनायखौ गोयै खालामदों। हिन्दु धोरोमारिफोरनि मन्दिराव शुद्र’ एबा गुबुन धोरोमारि सुबुं हाबोब्ला सुवा जानाय खान्थिखौ हिन्दु धोरोमारिफोरजों लोगोसे गुबुन धोरोमावबो नुनो मोननाय जायो। अखाफोर गाल’र मननाय समाव राहु मननायनिफ्राय अखाफोरखौ गहनो हाजार हाजार मानसिफोरा गंगा दैमायाव दुगैनाय हुदा दङ। रामजन्मभुमि बाबरि मजिदनि खोथायाबो मखजाथाव। बेनि थाखायबो हिन्दु, मुसलिमनि गेजेराव दानलाय-सुलाय जादोंमन। बायबेलनि जानो बादा होनाय फिथाइखौ जानायनि थाखाय ईस्वोरआ साव होनानै आदाम-इभखौ सोरगोनिफ्राय बुहुमसिम होहरदोंमोन। गथ’ जोनोम होनायाव आयखां बायखौ साजानायनि सावखौ हिन्जाव हारिआ दासिमबो भुगि नांनाय खोथाया धोरोमारि खाना फोथायनायनिफ्रायनो सोमजिनाय। जाय खाना फोथायनायनिफ्राय बिगियाननि असे सिबियारि गेलेलिवआ थैजासिम जोबथेसालियाव थानांदोंमोन।

बावैसो जालांनाय मोनसे जाथायखौ आं मखनो सानो। जाथाया बेनो जाहैबायदि मबाइल फ’नआव गोथार मेसेज दैथाय हरनाय। बे मेसेजआव फैरबादि लिरनाय दङोमोन “पानपारा गामियाव मोनसे सिबलिंग ओंखारदों, बे मेसेजखौ सा 16 नो दैथाय हर। हरोब्ला नोंनि गोसोनि साननाया 100% जाफुंगोन नङाब्ला जाफुंनाय नङा”। बे बाथ्राया बेसेबां सैथोमोन बेनि जेबो फोरमान जायाखैसै अदेबानि मेसेज दैथाय हरग्रा सुबुंनि गोसोनि साननाय जाफुंङैखौबो आं लोगो मोनदों।

थारै फुजायाव जीब बोलो होयोब्लासो गसाया बांसिन गोजोनो नामा ? आं सानो बेयो सुबुंनि मोनसे गेदेर खाना फोथायनायसो। मानोना आं गुबुन धोरोमफोरखौथ’ बुंनो थांङा आंनि आंगो माहारि बर’नि फोरबो गारजा फुजाखौनो बुंनो हायो। जोंनि गामियाव गोदो गारजा फुजायाव बोलिहोनाय खान्थि दङोमोन, नाथाय बे खान्थिजों दानिया फुजा होलिया। बेयो मोनसे गेदेर सोलायनाय बे सोलायनायखौ आं नुना बुंनो हायोदि फुजायाव जों जीब-जुनार बोलि होनायनि सोलाय बिबार बावनानैबो सिबिनो हायो।

धोरोमारि खाना फोथायनाया थारैनो सुबुंखौ एरैबादि गाज्रि आरो गिलु बालु खमानि मावहोनो हायोल जायखौ साधारन सुबुंङा सानस’नोनो हाया। जायनि जोहै खायसे सियान थगायसुला धोरोमगुरु फोरा साधारण सुबुं माहारिखौ सुसिना जागासिनो दं।
Aabir Emagazine

बर’ खन्थाइआव बाथौ बोराय आरो बाथौनि हारामुद

____________________________
लिरगिरि
अरुन बर'
____________________________

सिगांनि बिसाननिफ्राय

मदाराम ब्रह्मनि ‘बर’नि गुदि सिबसा आरो आरज’ खन्थाइ बिजाबा बाथौ बोरायखौ लानानै लिरनाय गांसे मख’जाथाव बिजाब। बे बिजाबा 1926 माइथायाव ओंखारदोंमोन। बिजाबाव थानाय खन्थाइफोरखौ मोन्नै बाहागोआव बोखावनो हागौ- सिबसा बाहागो आरो आरज बाहागो। सिबसा बाहागोआव ईसोरखौ सिबिनानै गोसोनि मैलाखौ सिबस्रांनायनि राहा होदों आरो आरज बाहागोआव बाथौ बोरायनि खाथियाव आरज गाबनाय बाथ्राया बेरखांदों। बे बिजाबावनो खन्थाइगिरि ब्रह्मआ dramatic art बाहायनानै सानै बोराय बुरैखौ रायज्लायहोनायनि गेजेरजों खन्थाइ सोरजिलांदों। बाथौ बोरायनि महिमा आरो गुमुरखौ “बाथौवा सोर ?” खन्थाइनि गेजेरजों बोराया बुरैनो माबायदियै फोरमायनानै होदों बेखौ खन्थाइनि रावै नायदो –

 बुरैः    हे हाइ, सुवामि मा मा
          बिदिसो जादों होमबा।
          मैथा हाजि, रां राशि, बारिगंथाम
          बेफोरलाय माथो जादों ?
 बोराइः    जादों बिसोर बाथौनि गोरा साथाम
          आबां ग’साईनि मोरदखौ
          सानजागौ मुंथाम, जुदा जुदा
          सोरजि होनाय, फोथांनाय, गोमोरहोनाय
          मैथाहाजि, रांराशि बिफा-बिमाया
           बारि गंथाम फिसानाव गोमोरलांनाया
           खुलुमनांगौ जों बिब्दि गसाइखौ।
          हागौ दा बुरी नों दा बुंनो
          बाथौ बोरायखौ रायोबोला मानो गासा सावयो ?
          (बर’नि गुदि सिबसा आरो आर’जः मदाराम ब्रह्म)

बाथौ बोरायानो जेनिबो गाहाय गुदि। बर’फोरनि सुबुं फोथायनाय बादिब्ला अबं गसाई बाथौ बोरायानो जोनोमगिरि, खांगिरि आरो फोजोबस्रांगिरि बे मोनथाम महर लानानै मुलुग संसारखौ सामलायगासिनो। मुलुगाव उजिनाय, थांनाय, थैनाय गासैबो बाथौ बोरायनि मायाजोंनो सोलिगासिनो दं। बिनो रांरासि, मैथाहाजि, बारिगंथाम सासेयानो साथाम फान्थाम। बेखौनो थुनलाइगिरि मन’रन्जन लाहारिया Trinity, three in one, one in three होन्नानै बुंदों। बर’फोरनि बे फोथायनाया हिन्दु धोरोमनि मुलुगखौ दैदेनग्रा साथाम गाहाय ईसोर ब्रह्मा, बिष्णु आरो महेस्वरनि सान्थौजोंबो गोरोबो।

बिहुराम बर’नि गिबि बिथाया बर’ थुनलाइनि गुबुन गांसे बेसेन गोसा बिजाब। बेयो गांसे खन्थाइमा बिजाब (epic)। बे बिजाबाव सोर्जिनि जिउ सान्थौ, बाथौनि मावगोमा आरो सान्थौ गासौबो फारि फारियै बेरखांदों। गिबि बिथायाव नुजानाय खन्थाइफोरनि सिगांनि सिरिब्रैआ बिथाय बाहागोनि जेराव सोर्जिगिरि बाथौ बोरायखौ थांखिनानै आरज गाबनाय जादों आरो उननि सिरिफोराव बाथौनि मावगोमाखौ गुवारै बेरखां होदों –
        ।।बिथाय।।
                       ओं हिं ख्रिं फोदसे ओं हिं ख्रिं फोदसे।
                       ओं हिं ख्रिं फोदसे ओं हिं ख्रिं फोदसे।।
                       ओं हिं ख्रिं फोदसे ओं हिं ख्रिं फोदसे।
                       ओं हिं ख्रिं फोदसे ओं हिं ख्रिं फोदसे।।
        ।।खन्थाय।।
                       सिजौवा सिरिबा बाथौवा बान्दोबा।
                       सिफुङा गरंबा गुरुनिया फंबा।।
                       थायगिरा खंबा आसारा मोनबा।
                       खुंनाय गिरिया गोथार गिरिबा।।
                       खुलुमहरो हे हे आफा सिवब्राय।

बर’फोरा फोथायो बाथौ बोराया मुलुगखौ सोर्जिनो थाखाय हा, दै, बार, अर आरो अख्रां बे मोनबा जिरादखौ सोर्जिग्रोदोंमोन। बे मोनबानि जायखि जाया मोनसे नङाब्लानो मुलुगा सोलिनो हाया। आनान गसाई बाथौ बोराया बे मोनबा गाहाइ जिरादखौ सोर्जिनानै मुलुगखौ जिउनां खालामदों। बेफोर जिरादनि गेजेरजों सोर्जिगिरिनि गेदेर गुण आर गोहोआ हाबसोखुमाना दं। बेखायनो बर’फोरा आनान गसाईनि बै मोनबा गोहोखौ सिबिनायनि थांखियै मोनबा सिरिगोनां बिफां सिजौखौ मोनबा गोहोनि नेर्सोन महरै लानानै बयनिख्रुइबो देरसिन ईसोर बाथौ बोरायखौ सिबियो। मोनबा गोहोखौ ईसोरनि गुदि गोहो होन्नानौ सिबिनायखायनो बाथौवा बान्दोबा बर’नि सिफुंआ गरंबा, बर’नि आसारा आसारबा जादों होन्नानै फोथायो।

बेनि अनगायैबो बिहुरामा बर’नि गिबि बिथायाव मोन्नो थांबावो बर’नि माखासे गरुफुरा-आहम, मोनसिंसिं, एना, थेना, फोदसे आरो गदाय गुरुमोननि बाथ्रा जायफोर ईसोर सि बोरायनि गियाननि मालाखौ सोलोंनानै गोगो आसारखान्थजों बर’ माहारिखौ बोनथुमनानै रायजो जानायनि दिहा होबोदों। आरोबाव मोन्नो थाङो सि बोराया गावनो अमा मासेनि महर लाना बुहुम सोर्जिनायनि बाथ्रा बाइदि बाइदि।

सिगाङाव सावरायबोनाय खन्थाइफोरनि अनगायैबो बर’ थुनलाइनि फोथाराव बाथौखौ लानानै लिरनाय गोबां खन्थाइफोर दंसै। रुपनाथ ब्रह्मनि मेथाय (गारां सेर्जानि नासिना), समर ब्रह्म चौधुरिनि सिजौ गेरेमसा बाइदि खन्थाइफोराबो दोंफा दोंफा बाथौनि हारामुदारि सानस्रि बेरखांनाय खन्थाइ। बर’नि समाजारि, धोरोमारि, हारिमुवारि आसारखान्थिखौ हमथाना लाखिनायावदि बाथौवा गोबां बिबान बानस’बोदों बेफोरनि सोमोन्दै खन्थाइफोरखौ फरायोब्लानो मोन्थिमोनो। बर’फोरा आबाद मावना जाग्रा हारि। फोथाराव मावनानै दोन्नाय आबादा मोजां जाथों होन्नानै बर’फोरा बाथौ बोरायनि मुङाव खेरायनानै आरज गोबो। बे सानस्रिआनो समर ब्रह्म चौधुरिनि ‘सिजौ गेरेमसा’ खन्थाइनि गेजेरजों रोखायै बेरखांदों-

          “जेब्ला बिलाइ-रिंखावसाखौ बोदलानानै
          गर्ल्ला गर्ल्ला बिदांफोरा दांफां दांनै
           नुजाफैनो हमो
          जों जथा थिं थिं बुखांदों
          जोंनि सिफुङा रेदेखांदों, खामा खोरोमदावदों
          आरो जों दावलिंफोर
           बायदि आखाय गां फुवार फुवार मोसादों,
           बुंदों आय’ हे आफा बाथौ बोराय साबायख’र साबायख’र।
           (सिजौ गेरेमसाः समर ब्रह्म चौधुरी)

गोजौवाव सावरायबोनाय गासैबो खन्थाइफोरखौ नोजोर होयोब्ला बेखौ बुंनो हायोदि, बाथौ धोरोमा मोनसे धोरोमल’ नङा बेयो बर’हारिनि हारिमुवारि जिउनि सिनस्रि बादि। मानोना, बाथौवानो बर’नि हारिमु, समाजारि आसारखान्थि आरो थुनलाइनि गुदि फुंखा। बाथौखौ लानानैनो खन्थाइ, रायथाय, सुबुं थुनलाइ आरज मेथाय बाइदिफोरा जोनोम मोनबोदों। बेखायनो बेखौ थारैनो बुंनो हायोदि बर’ थुनलाइयाव बाथौनि गोहोमथिया गोथौ आरो गुवार। बे बाथ्राया थारदि बर’फोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमा थांनानै थाबोनायनि थाखायनो बर’फोरा गाव हारिनि एखुथा हारिमुवारि सिनायथिजों मुलुगाव एसेब्लाबो खर’ दैखांनो हादों।
Aabir Emagazine

लोगो नागिरनानै........!

____________________________
लिरगिरि
 अनसुमन
बागसा
____________________________

लोगो नागिरदों आं........
बे आंनि जिउआव
जाय आंखौ बुजिगोन, अनसायगोन,
आंजों आराय लोगोयाव थागोन ;
बाहागो लागोन गाबनाय, मिनिनाय,
बेसेदि अनगोन आंखौ......!

हिरा बायदि बिनि बिखा
अराय आंखौ मदद होगोन।
नाथाय आंखौल’ नङा ;
संसारनि गासै निखावरि,
जाय दिनै जिउ खुंगासिनो।

नागिरदों आं लोगो.........
बे बायदि लोगो
जाय संसारनि थार मानसि।
जायनि अननाया गोजों,
आं नागिरगासिनो.......।
आरो नेनानै थागोन,
बे बायदि लोगोनि थाखाय।
Aabir Emagazine

खोमसि हर

____________________________
लिरगिरि
 अनसुमा ब्रह्म
सिमलागुरी, गसाइगाव
____________________________

फैबावगोन नामा नों दाहानि सिमां
दिनैबो बोहैहोनो आंनि मेगनाव
दुंब्रुद मोदैनि बाना...?
निजोम सिरियै थानाय समाव
आं गारबोनाय बै बालाबारि
नबथियाव मानिथो इसारा
सोमखोर आबादनि फिथाय...?
फेलेंनि दिखार दिङायाव
सौग्रावफैयो लैथो बिखानि दोहौ
सानबोलावरिआवल’सो
गेलेबायो गुलि-गुलि
गैया बेनि मोखथां महर।
दाखिन्थाफैसै आंनि जारिमिन
नों खोमसि हर।
Aabir Emagazine

 नै ...बर' बिमा

____________________________ 
लिरगिरि 
सोमखोर बसुमतारी
सा-सुकानि पारा
 ____________________________

नै...बर' बिमा नोंनि दखनानि रोबैआ
हाद्रि बाला बुद्रुबाय ।
हनै...बाजानाय गथ'नि
आथिंआ गस्लतबाय,
खेल लालिया नामा
गावनि फिसा फिसौखौ
दानि बर' बिमाफोरा.... ।
गथ'आ एमब्राबाय
सिगांथिं लांदो बिमा,
गथ'नो आहार दौदो ।
गथ' बुरखायनाय
मेथाय रोजाब रोजाब
आलो आलो फुथुदो बिमा,
दासावरायसै इसिं खनायाव
नोंनि फिसाय मालदांजों,
समखौ ओरैनो दाहगारसै
गथ'खौ जोथोन लादो,
इयुननि गोदेर सिमां नुदो
इसिं खनानि मालदांआ जोफ्रुदो ,
नोंनि फिसानि गियाननि थफलाखौ बेखेवदो ।
सोलोंथाय मुलुगाव ,
आगान सुरनो दैथायहरदो ।